Tikslinis

Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1 Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.tikslinis.lt, (toliau vadinama tikslinis.lt) nuosavybės teise priklauso VŠĮ „Just Projects“, Juridinių asmenų registro kodas: 303043967, buveinės adresas:  Vilniaus g. 6, Vilnius

1.2 Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3 Tikslinis.lt suteikia  juridiniams Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje juridiniai Klientai turi galimybę pateikti savo pasiūlymus apie siūlomas prekes ar paslaugas.

1.4 Tikslinis.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti tikslinis.lt esančią informaciją.

1.5 Tikslinis.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti ar papildyti Naudojimosi taisykles.

1.6 Klientas įsipareigoja ir supranta, kad Turinys kurį jis pasiūlo, įrašo, siunčia reigistruojantis ir (ar) prisiregistravus tikslinis.lt ar bet kuriais kitais būdais perduoda tikslinis.lt gali būti keičiama, trinama, saugoma VŠĮ „Just Projects“ ir (ar) kitais būdais viešai naudojama tikslinis.lt ir (ar) portale.

1.7 Visos teisės yra saugomos. Joks VŠĮ „Just Projects“ Puslapių turinys ir (ar) kita informacija negali būti plagijuojama, atkuriama ar platinama be išankstinio raštiško VŠĮ „Just Projects“ sutikimo.

 

2. Kliento teisės ir pareigos

 Klientas įsipareigoja:

2.1 Registruodamasis ir (ar) teikdamas pasiūlymą Svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie įmonę, jos rekvizitus, įskaitant tikrą Įmonės pavadinimą, buveinės adresą, el. Paštą ir (ar) telefono numerį.

2.2 Teikdamas pasiūlymą pateikti tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas).

2.3   Nenaudoti Paslaugų ir (ar) Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tikslinis.lt teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, tikslinis.lt serverio saugumui, vientisumui ar riboti tikslinis.lt galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims,  taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis svetainių teikiamomis paslaugomis;

2.3.1 Neskelbti ir neplatinti nuorodų į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises;

2.3.2 Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

2.3.3 Nesiūlyti prekių ir (ar) paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir (ar) moralės ir etikos normoms;

2.3.4 Nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams, arba sukčiavimui vykdyti;

2.3.5 Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su tikslinis.lt ir domiuosi.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

2.4  Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.

2.5 Nedelsdamas el.paštu pranešti tikslinis.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

2.6 Pasiūlymus teikti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse.

2.7 Pasiūlymo pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir (ar) įmonių pavadinimų. 

 

3. Tikslinis.lt teisės ir pareigos

3.1 Bet kada nepranešęs Klientui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir (ar) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad tikslinis.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3.2  Laikinai apriboti visos ar dalies Kliento Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą;

3.2.1 Jeigu, tikslinis.lt nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Svetainės atnaujinimo darbai;

3.2.2 Jeigu tikslinis.lt įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

 3.2.3 Jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais; 

 3.2.4 Jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

3.2.5 Jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti tikslinis.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

3.2.6 Jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą tikslinis.lt, įskaitant, bet neapsiribojant tikslinis.lt geram vardui ir (ar) reputacijai;

3.2.7 Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3.3 Tikslinis.lt turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip pusmetį.

3.4 Tikslinis.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Kainoraštyje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, tikslinis.lt pateiks Klientui sąskaitą.

3.5 Klientui pažeidus įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių (3.2.1. – 3.2.7 imtinai) punktuose, tikslinis.lt turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 29 eurus (100 litų).

3.6 Tikslinis.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

 

4. Atsakomybė

4.1 Klientas sutinka, kad tikslinis.lt  nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl tikslinis.lt  kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

4.2 Tikslinis.lt nebus atsakingas už  paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

4.3 Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš tikslinis.lt  pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims tikslinis.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats tikslinis.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

4.4 Tikslinis.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

4.5 Klientas supranta ir sutinka, kad tikslinis.lt, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.1. p. bei 4.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

4.6 Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad tikslinis.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.7 Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog tikslinis.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

4.8 tikslinis.lt atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 29 eurais (100 litų) suma.

 

5. Taisyklių keitimas

5.1 Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, tikslinis.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

5.2  Tikslinis.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

5.3 Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

5.4 Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1 Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2 Visi tarp tikslinis.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal tikslinis.lt buveinės vietą.

6.3 Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir tikslinis.lt laiką.